Zůstat sám sebou ve světě, jenž se dnem i nocí pokouší udělat z tebe stejného člověka,jako jsou všichni ostatní..

Teorie osobnosti III. část

8. února 2007 v 12:20 | Andrej Dragomirecký |  Psychologie
9. Abreakce
V předchozích částech jsme si řekli něco o tom co je to engram a jeho restimulace. Viděli jsme, že restimulovaný engram se může projevit jako psychické, případně psychosomatické onemocnění. Teď před námi stojí otázka, zda je možné podniknout něco, čím bychom negativnímu vlivu restimulovaného engramu zabránili.

V psychologii se od dávných dob hovoří o "katharsi", "odreagování", "abreakci". Co to ale je, jaký je mechanismus těchto jevů, kterým - pokud je jich dosaženo - jsou připisovány léčebné účinky? Lze najít nějaký postup, jak této"abreakce" - tohoto výrazu budeme nadále používat i my - kdykoliv na požádání dosáhnout? Ukážeme, že postupy hlubinné abreaktivní psychotearapie vedou k nalézání engramů a odstraňování jejich negativního vlivu dosahováním abreakce. Ukážeme také, jak subjektivně i objektivně u klientů rozeznávat, zda k abreakci došlo či nikoliv. O vlastním mechanismu abreakce se dozvíte něco právě teď.
10. Rekapitulace - co je to engram?
Řekli jsme, že engram je záznam traumatizující události v naší paměti charakterizovaný tím, že v době jeho záznamu byla přítomna bolest - fyzická nebo psychická. Ta větším nebo menším soustředěním pozornosti vědomí jen na určité okolnosti engramické události způsobila větší nebo menší zúžení vědomí v průběhu engramické události. Zúžené vědomí (jeho krajním případem je bezvědomí) prakticky znamená, že řada okolností engramické události se zapíše do paměti, aniž by byla vědomím předtím ohodnocena, okomentována. V záznamu engramické události tedy mohou existovat různé její části, např. různé verbální obsahy, které předtím, než byly zapsány do paměti, nebyly vědomím ohodnoceny a byly tedy také do paměti bez jakéhokoliv takového ohodnocení zapsány.
10.1. Aberativní vliv engramu
To, co bylo právě řečeno v předchozím odstavci, je velmi důležité a je nutné všechny okolnosti této situace si dobře uvědomit. Jestliže se totiž později takové nekomentované obsahy dostanou z paměti do"podvědomí", tj. do jakéhosi "procesoru", kde se všechny informace zpracovávají předtím, než se projeví na nějakém výstupu (výstupy jsou různé: může to být vědomí - uvědomíme si obsah části toho, co je v procesoru, jiným výstupem je naše řeč, jiným jsou zase pohyby našeho organismu atd. atd.), neví si s nimi procesor rady a použije je tak, jak zní jejich obsah. Jestliže obsah zní:"Buď zticha!", bude člověk málo mluvit. Jestliže by obsah zněl:"Máš radost a musíš tancovat", bude mít snahu tancovat a projevovat radost, i když pro to nebudou vhodné okolnosti. A podobně jako verbální obsahy se restimulují i fyzické bolesti a emoce. Lze si to představit tak, že v době, kdy se traumatizující událost odehrávala, se organismus nacházel v určitém stavu, resp. stavech. Restimulace znamená mj. i to, že se organismus"nastavuje" do tohoto původního stavu Jestliže se v průběhu engramické události vyskytoval strach a doprovázelo ho např. stažení svalů okolo žaludku doprovázené bolestí, pak restimulace takové události bude znamenat nejen opětné objevení se strachu, ale i stažení svalů okolo žaludku spolu s doprovodnou bolestí.

Příčinou aberativního vlivu engramu je tedy stav zúženého vědomí během engramické události a následkem toho chybějící komentář k některým částem engramické události. Je tu možné dosáhnout nějakým způsobem nápravy? Ideální by bylo, kdybychom mohli chybějící komentář do engramické události"dopsat", ale to není možné, protože do záznamů, které v minulosti už byly udělány, nemůžeme"vpisovat", ani tam něco ubírat; vlastnosti naší paměti to jednoduše nedovolují (To je i odpověď na časté dotazy po možnosti"gumování" mozků. Odstranit z paměti to, co tam bylo jednou zapsáno, není v lidské moci. Je možné jen způsobit ztížené vybavování paměťových záznamů, nikoliv jejich likvidaci.) Nedílnou součástí každého záznamu (o tom je možné se při auditování snadno přesvědčit) je také datum jeho pořízení. A ať budeme do paměti zapisovat cokoliv, vždy takový zápis ponese datum dne svého vzniku.
11. Korektivní událost
Jestliže tedy nemůžeme do starých záznamů vpisovat nějaká vysvětlení - je ještě nějaká další možnost? Přesně řečeno: je nějaká možnost toho, aby v okamžiku, kdy dochází k restimulaci engramu byly do podvědomí dodány zároveň i informace, které by doplnily chybějící komentář původní engramické události? Ano, je. Není totiž v zásadě obtížné vytvořit událost novou, původní engramické události velmi podobnou, samu o sobě nepředstavující engram, ale obsahující komentář k ději původní engramické události. Jestliže se podaří takovou událost vytvořit, bude to totiž znamenat, že jakmile se bude restimulovat původní engramická událost, bude se restimulovat i tato nová, námi vytvořená událost, (to je dáno vlastnostmi asociace). Protože ta ale bude obsahovat potřebný komentář, nebude již restimulovaný engram působit aberativně, protože nyní bude mít procesor k dispozici nejen původní záznam engramické události, ale i k ní příslušný komentář (tj. již i podle definice tato událost přestává být událostí engramickou), nebude restimulovaná engramická událost působit aberativně. Znamená to tedy, že bude dosaženo požadovaného výsledku.

Pročtěte si a důkladně promyslete to, co je napsáno v předchozích dvou odstavcích. Bez jejich pochopení nemá pro vás jakékoliv další čtení význam, protože to bude jen hromadění údajů, které vám budou říkat jen velmi málo!!!

Pokud jsou vám závěry předchozích dvou odstavců jasné, napadlo vás pravděpodobně i řešení, jak vytvořit onu událost, která by byla té původní engramické co nejbližší, obsahovala potřebný komentář a nepůsobila přitom aberativně. Takovou událost budeme nazývat korektivní událostí a nejjednodušeji ji vytvoříme tím, že si v mysli budeme procházet původní událost engramickou! - I když není všechno v praxi tak jednoduché, podstata věci takto jednoduchá je.

Udělejme teď myšlenkový pokus (později budete mít možnost ověřit si ho nesčetněkrát v praxi): Představte si, že máte člověka, který má engram, nutící ho k nějakému aberativnímu chování. Představte si dále, že je tento člověk schopen na požádání si celou engramickou událost vybavit tak, že si ji v mysli projde několikrát od začátku až do konce, jako kdyby se právě teď znovu odehrávala. Co budete pozorovat vy a jaké subjektivní pocity bude mít on?
11.1. Tvoření korektivní události
Protože se jedná o událost engramickou, je v události nějaká bolest, nějaké nepříjemné emoce apod., všechno to, co v době vzniku engramu bylo přítomno a způsobilo stav zúženého vědomí. Něco z toho bude také pravděpodobně první věcí, která se začne připomínat a vybavovat, když se klient bude snažit celou událost si znovu vybavit ve svých představách.

První procházení událostí je obvykle poznamenáno připomínáním si okolností, které vedly ke vzniku engramu, případně i pak engramu samotného. Toto procházení událostí se ale od původní události engramické liší tím, že neprobíhá v původních traumatizujících podmínkách; nová korektivní událost se vytváří bez onoho původního zdroje bolesti, a tak vyvolané pocity nedosáhnou prakticky nikdy té intenzity, jako v původní události engramické. To způsobuje, že ani při počátečním procházení událostí není zúžení vědomí tak silné jako bylo v události původní, kdy byl engram získán. Jak rychle se celá engramická situace vybaví, záleží obvykle na tom, jak silně je engram restimulován. Čím je restimulace intenzivnější, tím rychleji si je klient schopen celou engramickou situaci vybavit.

Druhé a další projití engramu obvykle znamená vybavení si dalších podrobností, které engramická událost obsahovala, restimulace nepříjemných pocitů se stupňuje, ale jen do určité míry; potom začínají najednou nepříjemné pocity vyvolané restimulací rychle ustupovat, až zcela vymizí. Je to dáno tím, že každé další projití událostí znamená další obohacení komentáře vědomí k této události. Při tom se vědomí postupně"rozšiřuje", až dosáhne svého normálního stavu. Jestliže byl v engramické události postižen nějaký orgán nebo např. nějaká končetina, pociťuje klient často příliv tepla a energie do této části těla.

Při opakovaných procházeních engramickou událostí v sezení si klient vybavuje postupně další a další podrobnosti, které v době získávání engramu vědomím nebyly uvědomovány a nebyly tedy vědomě vědomím hodnoceny. Další opakovaná procházení událostí nejen že už nevyvolávají žádné pocity nepříjemné, ale naopak, i na původně negativní události začíná klient nacházet určité prvky pozitivní - např. to, že se k němu někdo v situaci pro něho nepříznivé dobře choval, že situaci přežil, pochopil, poučil se z ní apod. To je děj, který probíhá u klienta jaksi z pohledu"rozumu".

Vymizení nepříjemných pocitů je obvykle doprovázeno prudkým přílivem radosti, klienta se velmi často zmocní radostná euforie doprovázená hlasitým smíchem apod. Necháme-li klienta ještě dále opakovaně událostí procházet zjistíme, že jeho zájem o událost najednou prudce opadá, celá událost se mu najednou začíná jevit jako nezajímavá, jeho se netýkající, jako něco, co už mnohokrát viděl ve filmu a co s ním osobně nemá nic společného. Postupné uvědomování si celé engramické události se všemi podrobnostmi a vědomé posouzení všech okolností, které tam jsou přítomny, je oním komentářem, který je nutné vytvořit. Tento komentář znamená také i uvědomění si toho, že vnímaná bolest, resp. nepříjemné emoce, které jsou součástí engramické události, jsou něčím, co patří do minulosti, co je součástí prožitku již minulého a nikoliv věcí současného dění.

Řekli jsme si, co bude subjektivně pozorovat klienta, kterého necháme procházet engramickou událostí a co bychom pozorovali my při sledování tohoto klienta. Podívejme se teď ještě jednou blíže na to, co se při tom v klientově mysli dělo.

Protože si klient původní engramickou událost vybavuje vícekrát od začátku do konce, je sezení vlastně situací, v níž vzniká událost nová, jejíž obsah je tím shodnější s obsahem původní engramické události (to je také jedním z důvodů, proč na klientovi chceme, aby události procházel v"přítomném čase" - tj. tak, jako by se odehrávaly právě teď, v době probíhajícího sezení), čím věrněji si klient původní engramickou událost vybavoval. Protože ale při tomto procházení původní okolnosti, které způsobovaly bolest nejsou, ustupuje restimulovaná bolest postupně do pozadí - zároveň s tím, jak dochází k uvědomění si všech původních okolností engramické události. Takto nově vytvořená událost je tedy dějově shodná s událostí engramickou, ale na rozdíl od ní neobsahuje žádné záznamy o ohrožení přežití kromě těch, které jsou obsahem zpracovávané události. Na rozdíl od ní ale obsahuje komentář vysvětlující vjemy v okamžicích, kdy v původní události engramické existovalo zúžené vědomí.

Tímto postupem jsme tedy získali přesně takovou událost, jakou potřebujeme pro to, abychom potlačili aberativní působení engramu. Jestliže se bude v terapeutické praxi dařit dosahovat toho, aby si klient vybavoval dobře své engramické události vybavovali, bude se dařit i odstraňování aberací (viz ale poznámka o vlivu drog!). Potíž je v tom, že nalezení engramické události a její zpracování nemusí být vždy snadnou záležitostí.
12. Abreakce jako důsledek vzniku korektivní události.
Proces vytváření korektivní události, která obsahuje komentář k události engramické a která je s ní obsahově blízká, nazýváme abreakcí.

Abreakce je tím, čeho se snažíme v konečné fázi dosáhnout. Později ukážeme, že okamžik abreakce je možné nejen subjektivně, ale také objektivně smyslově vnímat. (Má i své charakteristiky fysiologické, které umožňují jeho objektivní indikaci měřicím přístrojem. Ale tím se v této práci zabývat nebudeme.)
13. Řetězy engramů
K tomu, co bylo uvedeno výše o engramech, je třeba přidat ještě další zmínku o tom, jak se chovají engramy na časové stopě. Je to důležité proto, protože to ovlivňuje postup při zpracování engramů v terapii.

Engramy se na časové stopě vyskytují v tzv. řetězech. Prakticky to znamená, že jestliže k vám někdo přijde s tím, že má problémy s bolením hlavy, tak zjistíte, že na jeho časové stopě není obvykle jediná událost vztahující se k bolení hlavy, ale je jich tam mnoho. Jestliže někdo přijde s tím, že trpí depresemi, řekne vám třeba, že takové pocity má od doby, kdy mu zemřela žena. Při práci pak ale zjistíte, že podobné pocity měl mnohem časněji, v době, kdy mu zemřela matka. Může se ale snadno stát, že týž pocit najdete ještě mnohem časněji, třeba když ještě jako dítě přišel o oblíbenou hračku nebo zviřátko. Konkretní situace mohou být různé. Podstatné a stále se opakující je to, že je tu mnoho událostí za sebou, které obsahují týž pocit, tutéž bolest apod. Jsou to engramy, tvořící jakýsi řetěz. Proč tomu tak je, se můžete podrobněji dočíst např. v [1] nebo [3]. Abychom zbavili klienta potíží plynoucích z engramu a jeho restimulace, nestačí, abychom zpracovali engram, na který náhodou narazíme, ale musíme jít po řetězu engramů až k základnímu engramu tohoto řetězu a ten zpracovat. Teprve pak dojde k abreakci tak, jak jsme ji popsali.
14. Souhrn
Probrali jsme právě velice stručně některé vlastnosti psychiky, paměti, řekli jsme si, co je to engram, restimulace a abreakce. O každé z uvedených věcí je možné pochopitelně uvést mnohem více materiálu, než kolik je ho na těchto několika stránkách. To, co je tu napsáno, je ale jakési teoretické, naprosto nepominutelné minimum, které je třeba pochopit pro porozumění toho, co se při auditování vlastně děje. Bez pochopení těchto základních věcí nemá smysl se do auditováí pouštět. Stojí snad za to ještě poznamenat, že výzkumní pracovníci Ruské akademie věd v Petrohradu přišli v posledních letech s teorií t.zv. torsních polí, která je, jak se zdá, onou dlouho hledanou unitární teorií pole. Z hlediska psychiky se zdá zajímavá v tom ohledu, že pravděpodobně bude možné začlenit do této teorie i ducha člověka.
15. Otázky
Pokud byste měli na autora těchto stránek nějaké teoretické dotazy, můžete mu je po kliknutí na jeho internetovou adresu poslat. (Napište do textu svou internetovou adresu.)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama